Nieuwsbrief juni 2016

De zomer staat voor de deur. Graag brengen wij je op de hoogte van enkele belangrijke gebeurtenissen in het afgelopen jaar. We beseffen dat we niet erg communicatief zijn geweest de afgelopen periode en dat willen we goed maken door je kort bij te praten t.a.v. het LEF wedervaren.

LEF-logoStrubbelingen
Dit voorjaar is er geen bouwreis georganiseerd zoals in voorgaande jaren. Dat had te maken met enkele momenten van wederzijds onbegrip tussen onze contacten in Gambia en ons. Ter plekke had zich het idee vastgezet dat wij erop uit waren in snel tempo de school af te bouwen en deze vervolgens in zijn geheel over te dragen aan de Gambiaanse overheid. Ons doel is weliswaar altijd geweest om de schoolse activiteiten over te dragen opdat het Gambiaanse ministerie van Onderwijs voortaan de onderwijskrachten zou betalen. Het is echter nooit de bedoeling geweest om de grond en de gebouwen in eigendom over te dragen of het gebruik van de grond en gebouwen in beheer aan de overheid te geven. De grond en de schoolgebouwen zijn en blijven voor een periode van 40 jaar bezit van stichting LEF. Daarna vervallen ze aan de familie die de grond voor een symbolisch bedrag aan ons heeft verkocht in ruil voor een jaarlijkse aflossing. Het is dus en soort erfpacht die de familie continuïteit biedt. Verder heeft deze samenwerking al gezorgd voor andere wederdiensten bij de bouw van een privéhuis en voorziening van water en elektriciteit.

Het ministerie neemt de schooloperatie niet zomaar over. Daarvoor moet er eerst een school staan die minimaal alle klassen van nursery en primary onderdak biedt. Voor Nederlandse begrippen: alles vanaf groep een tot en met groep acht. Daar zijn een aantal gebouwen en lokalen voor nodig. De plannen daarvoor zijn nogal eens gewijzigd om een en ander te laten passen binnen het budget en de randvoorwaarden die het ministerie nog meer stelt, bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne. Dat alles maakte dat de organisatie ter plaatse de indruk kreeg dat wij onbetrouwbaar zijn en altijd wat anders doen dan is afgesproken.
Wij – van onze kant – kregen sterk het idee dat de afspraken die we op papier hadden gezet steeds weer tot discussie en weerstand leidden. En we begonnen ons dus af te vragen of we met veel inzet en goede bedoelingen wel bezig waren een school neer te zetten of enkel een paar gebouwen.

Welnu, de kou is weer enigszins uit de lucht. Het vertrouwen is hersteld en de bijbehorende afspraken zijn in detail doorgesproken en bekrachtigd. We kunnen weer verder.

Inspectiereis april 2016
Er is dan wel geen bouwreis georganiseerd in april, er staat er wel een gepland voor november dit jaar. En er zijn enkele bezoeken geweest waaronder een inspectiereis in april. Die geeft het volgende beeld.

Het eerste gerealiseerde gebouw wordt goed benut. Er zijn nu drie nursery klassen met in totaal zo’n 95 kinderen. De school ziet er netjes, goed verzorgd en schoon uit. Wel zijn de trampolines op de speelplaats stuk. Ze konden het gewicht van tientallen uitzinnige kinderlijfjes kennelijk niet aan. Maar misschien is dat te kort door de bocht geredeneerd. Ook het klimaat houdt van uitersten. In het regenseizoen loopt de boel onder en in de zomer schijnt de zon onbarmhartig. Als ik naar mijn houten balkonnetje in Nederland kijk – met haar milde klimaat – dan snap ik iets meer van snelle verwering als de verf weer begint te bladderen. Schommels en wip zijn overigens kid en weather proof gebleken en functioneren nog steeds. Voor de trampolines zijn we op zoek naar sponsoren voor springmatten van drie en vier meter doorsnede. Ze gaan dan wel stuk, ze zijn ook een bron van veel plezier voor de kinderen.

Alle formele documenten zijn nu aanwezig om de school uit te kunnen bouwen tot een volledig curriculum, bestaande uit drie klassen Nursery en zes klassen Primary.

Voortgang bouw
Zoals gezegd, gebouw 1 is operationeel met drie klaslokalen en een opslagruimte voor schoolbanken, gedoneerde shirts, voetballen, computers en wat dies meer zij. Gebouw 2 biedt momenteel plaats aan een aula en de woning van het schoolhoofd. Een groot deel van het gebouw staat echter nog in de steigers: voor twee nieuwe klaslokalen is de ruwbouw gereed. De verdere oplevering is gepland voor de bouwreis die we gaan organiseren voor november dit jaar.
De bouw van een apart toiletgebouw staat op de rol voor 2017– een eis van het ministerie. Het gaat om vier meiden en drie jongens toiletten.

Tenslotte is voor gebouw 3 het fundament gelegd in de vorm van een stevige fundering. Hier is de bouw van twee verdere leslokalen gepland voor 2018.

Installatie leerkrachten
De school omvat nu dus Nursery 1, 2 en 3. Mr Sey, onderwijzer voor nursery 3, is tijdelijk benoemd tot headmaster (hoofdonderwijzer c.q. schoolhoofd). Hij bezoekt Gambian College voor het behalen van zijn officiele onderwijsakte. Kaddy, onderwijzeres nursery 2 en naamgever van de Kaddy Jatou Nursery & Primary School, is benoemd tot operationeel manager. Zij zal aantreden als schoolhoofd zodra ze haar studie heeft afgerond. Kaddy’s zus Fatou is onderwijzeres voor nursery 1.
De functies zijn vastgelegd in getekende contracten. Na de schoolvakantie start Primary 1. Hiervoor is recent een onderwijzer met de vereiste onderwijsbevoegdheid aangetrokken door Kaddy. Dat valt onder haar taken als operationeel manager. Zij zorgt voor het reilen en zeilen van de school. Mr. Sey gaat over de onderwijskundige zaken.

Hoewel Kaddy formeel geen schoolhoofd is, heeft zij wel de beschikking over de woning van het schoolhoofd. Dat vloeit voort uit toezeggingen die aan haar zijn gedaan als centrale contactpersoon voor onze activiteiten aldaar. Ze is naast onderwijzeres en operationeel manager van de school ook bouwopzichter en mediator tussen ons en de familie en tussen ons en eigenlijk iedereen en alles in Gambia.

Financiering
De financiering voor de bouw van de school verloopt volgens plan. De bouw wordt betaald uit bijdragen van de deelnemers aan de bouwreizen en incidentele activiteiten als loterijen op scholen. Een voorbeeld daarvan is de sponsorloterij op de openbare basisschool De Horn in Wijk bij Duurstede en de meerjarige steun vanuit de St. Dominicusschool uit Utrecht, in samenwerking met Cordaid.

Financiering van operationele kosten van de school daarentegen is en blijft een heikel punt. We zijn ooit gestart met het vaste voornemen een school te bouwen in Gambia vanuit de gedachte dat we gelukkig meer verstand hebben van bouwen. De praktijk is weerbarstiger. De beoogde lokale organisatoren voor het in bedrijf nemen van de school haakten af en anderen werden niet zo snel gevonden. De oprichting van een plaatselijke Parents and Teachers Association (PTA) werd met enthousiasme begroet. Maar na de begroeting bleef het akelig stil. En ondertussen konden we de kinderen niet weigeren die door de ouders werden gebracht in de hoop op een betere toekomst.

Het runnen van de school vraagt behalve expertise toch ook veel geld. Een kleine kosteninschatting voor de komende jaren, met een toenemend aantal leerlingen en dito leerkrachten, gaf ons daarbij behoorlijk te denken. Het huidig aantal sponsoren is veel te gering om de school op volle sterkte te laten draaien. De ouderlijke bijdragen zijn nihil. En van het ministerie kunnen we niet eerder bijdragen verwachten dan nadat we in staat zijn gebleken een volledig lesprogramma aan te bieden.

Bestuur
Het bestuur heeft daarom besloten om de komende tijd extra energie te steken in het exploreren van mogelijkheden tot sponsoring. Gepland staat alvast een stand op Kleurrijk Wijk in het eerste weekend van September. Verder is een overleg gestart met de school Kinderen van Lamin in Gambia. Dat contact wordt vanuit Nederland voortgezet met besprekingen over mogelijkheden van wederzijdse ondersteuning.

Er is een nieuwe voorzitter aangetrokken in de persoon van Willem Baalman. Hij is aangetreden per april dit jaar en is al aardig ingewerkt in de problematiek. Hij gaat ons helpen de focus te houden, met een goed oog voor de realiteit.

Wensen voor de toekomst
We willen door met het leveren van goed onderwijs aan kinderen in Gambia. En daar kunnen we best wat hulp bij gebruiken.
Op de korte termijn zijn we daarvoor onder meer op zoek naar:

* Sponsoren voor de exploitatie van de school; en
* Sponsoren voor de schoolgaande kinderen.

Maar ook schoolmaterialen als deze zijn meer dan welkom:

* Schoolkrijt;
* Schoolschriftjes;
* Old school puntenslijpers (tafelmodel);
* Plaatjesboeken voor kleuters;

* Leesboeken voor kleuters in het Engels;
* Leesboeken voor iets oudere kinderen in het Engels;

* Stripboeken in het Engels.

Voor een bedrag van 7,50 per maand moeten we een kind een betere kijk op de wereld kunnen bieden. Alle bijdragen zijn en blijven daarbij zeer gewaardeerd. En adviezen of suggesties m.b.t. de financiering zijn uiteraard welkom.